Состојба на Избирачкиот список за лицата кои ќе гласаат во ДКП на Република Македонија - 30.07.2018 година.

Упатство за користење на апликацијата:            
 
Внесете го вашиот единствен матичен број и бројот од сликата и кликнете БАРАЈ.

Ќе добиете повратна информација за тоа дали вашите податоци се наоѓаат на Избирачкиот список.

 
ЕМБГ:
Внесете го кодот од сликата